Тәуелсіздік сарайы-Қазақстан Республикасы

Предложение Опубликовано: 01.12.2022 | Срок на 3 месяца | Прочтений: 26

"Олардыv7; немu9;x1;райлы кwлкілері кwнделікті u9;x1;марлыu9;ты сейілтті, ал айлакер көзu9;арас пуритандыu9; мораль нормалары рx1;u9;сат еткеннен сәл артыu9; уәде берді. Журнал мx1;u9;абаларындаu1;ы армандаu1;ан u9;ыздар-кинодиваныv7; келбеті бар таu1;дырлы сx1;лулар-кез-келген талu1;амu1;а арналu1;ан сx1;лулыu9; идеалын бейнеледі.
Бx1;л 2022 жылдыv7; соv7;ына дейін Тәуелсіздік сарайында өтетін пин-ап плакаттары бар әйелдер."

Опубликовал: Менеджер

Город: Астана

Телефон: 700-380

Эл. почта: [E-mail]

Сайт: https://tauelsizdik.kz/


Рекомендуем ознакомиться: